EU-ER: Acord Ciutadà critica la falta de polítiques pròpies per part de l’Ajuntament en el foment de l’ús del valencià

logo_si_al_valencia

El grup municipal a l’Ajuntament de Castalla d’Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà va formular una pregunta al passat Ple Ordinari d’aquesta entitat, per tal de saber per què des del Govern Local no s’havia sol·licitat una subvenció de la Generalitat Valenciana destinada al foment de l’ús del valencià en l’àmbit municipal. La resposta per part del regidor de Cultura, que va aclarir que no s’havia demanat perquè les activitats a subvencionar no encaixaven amb res del que es podia justificar que s’havia fet des de l’Ajuntament, no va satisfer el grup d’esquerres.

El regidor de la coalició, Rubén Navas Giménez, va insistir que el problema no era solament no rebre una subvenció, si no que allò suposava, “que l’Ajuntament no estava portant endavant activitats, propostes, polítiques pròpies de foment de l’ús i aprenentatge del valencià i per això no podia justificar res”. Segons la convocatòria de subvencions de la Generalitat Valenciana, els programes subvencionables de Promoció del valencià en l’àmbit local podien consistir en accions com: Retolacions i senyalitzacions en la via pública; cursos de valencià; campanyes i accions de voluntariat lingüístic; campanyes i accions d’acollida lingüística a nouvinguts; activitats culturals; accions, activitats i campanyes municipals de sensibilització i promoció de l’ús del valencià; la creació i funcionament d’oficines o serveis de promoció del valencià; o un programa de l’ús del valencià en les xarxes socials de l’entitat. “Al nostre poble hi ha necessitat de polítiques de normalització lingüística: encara hi han senyalitzacions de carrers i vies públiques que no estan en la llengua cooficial, la comunicació a través ja siga de les xarxes socials o administrativament per part de l’Ajuntament continua menyspreant el valencià, som un poble obert i divers amb molta gent nouvinguda disposta a aprendre més la nostra cultura i el valencià… no podem compartir que no hi haja una agenda de promoció lingüística i, per tant, d’activitats i actuacions. Hi ha molt per fer perquè a Castalla el valencià deixe de ser una llengua minoritzada, com per a deixar perdre l’oportunitat d’ajudes i subvencions com aquesta”, sentencià Navas.

Finalment, reflexiona el regidor d’EU-ER: Acord Ciutadà, “aquest mes celebrarem el 9 d’octubre o ens omplirem la boca amb el nom d’Enric Valor però, la veritat és que la nostra llengua no passa pel millor moment. No es tracta de folklorisme, una llengua són més que paraules, és la nostra forma d’entendre i parlar del món, de viure i compartir experiències amb qui ens rodeja. La llengua que parlem diàriament, el valencià, continua estant marginada en les comunicacions formals de l’Ajuntament de Castalla, en els debats polítics, en la documentació administrativa, per això, calen polítiques de normalització lingüística ja que Castalla fa tard en la projecció pública del valencià, tant en l’àmbit cultural com l’administratiu.”

____________________________________________________________________________________________

EU-ER: Acord Ciutadà critica la falta de políticas propias por parte del Ayuntamiento en el fomento del uso del valenciano

El grupo municipal en el Ayuntamiento de Castalla de Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà formuló una pregunta en el pasado Pleno Ordinario de esta entidad, para saber por qué desde el Gobierno Local no se había solicitado una subvención de la Generalitat Valenciana destinada al fomento del uso del valenciano en el ámbito municipal. La respuesta por parte del regidor de Cultura, que aclaró que no se había pedido porque las actividades a subvencionar no encajaban con nada del que se podía justificar que se había hecho desde el Ayuntamiento, no satisfizo el grupo de izquierdas.

El regidor de la coalición, Rubén Navas Giménez, insistió en que el problema no era solamente no recibir una subvención, si no lo que ello suponía, “que el Ayuntamiento no estaba llevando adelante actividades, propuestas, políticas propias de fomento del uso y aprendizaje del valenciano y por eso no podía justificar nada”. Según la convocatoria de subvenciones de la Generalitat Valenciana, los programas subvencionables de Promoción del valenciano en el ámbito local podían consistir en acciones cómo: Rotulaciones y señalizaciones en la vía pública; cursos de valenciano; campañas y acciones de voluntariado lingüístico; campañas y acciones de acogida lingüística a recién llegados; actividades culturales; acciones, actividades y campañas municipales de sensibilización y promoción del uso del valenciano; la creación y funcionamiento de oficinas o servicios de promoción del valenciano; o un programa del uso del valenciano en las redes sociales de la entidad. “En nuestro pueblo hay necesidad de políticas de normalización lingüística: todavía hay señalizaciones de calles y vías públicas que no están en la lengua cooficial, la comunicación a través ya sea de las redes sociales o administrativamente por parte del Ayuntamiento continúa despreciando el valenciano, somos un pueblo abierto y diverso con mucha gente recién llegada dispuesta a aprender más nuestra cultura y el valenciano… no podemos compartir que no haya una agenda de promoción lingüística y, por lo tanto, de actividades y actuaciones. Hay mucho para hacer porque en Castalla el valenciano deje de ser una lengua minorizada, como para dejar perder la oportunidad de ayudas y subvenciones como esta”, sentenció Navas.

Finalmente, reflexiona el regidor de EU-ER: Acord Ciutadà, “este mes celebraremos el 9 de octubre o nos llenaremos la boca con el nombre de Enric Valor pero, bien es verdad que nuestra lengua no pasa por el mejor momento. No se trata de folclorismo, una lengua es más que palabras, es nuestra forma de entender y hablar del mundo, de vivir y compartir experiencias con quienes nos rodea. La lengua que hablamos diariamente, el valenciano, continúa estando marginada en las comunicaciones formales del Ayuntamiento de Castalla, en los debates políticos, en la documentación administrativa, por eso, hacen falta políticas de normalización lingüística puesto que Castalla llega tarde en la proyección pública del valenciano, tanto en el ámbito cultural como el administrativo.”

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

EU-ER: Acord Ciutadà dóna suport a l’Assemblea de Professorat de Filosofia i demana blindar aquesta assignatura

El grup municipal Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà ha registrat una moció en l’Ajuntament de Castalla on es demana a la Conselleria d’Educació establir l’obligatorietat de l’assignatura de Filosofia en 4t d’ESO i 2n de Batxillerat. Aquesta proposta parteix per iniciativa de l’Assemblea de Professorat de Filosofia del País Valencià i pretén blindar la filosofia en l’educació secundària davant la seua quasi desaparició a causa de la LOMQE. Una reivindicació que comparteixen els sindicats majoritaris en l’ensenyament (STEPV i CCOO) i la Confederació de Associacions de Mares i Pares d’Alumnes “Gonzalo Anaya”.

Per al regidor de la coalició Rubén Navas Giménez “no es tracta d’una reivindicació corporativista, sinó del model educatiu, de ciutadania i de societat que volem. La filosofia és un saber necessari per a entendre el que ens envolta, qui som i que podem arribar a ser”. Davant la importància d’aquesta assignatura al currículum escolar, autonomies com les Illes Balears, Catalunya, Comunitat de Madrid, Múrcia, Andalusia, Aragó, Astúries, Cantàbria, La Rioja, Navarra i Canàries, han fet modificacions a la LOMQE dins de les seues competències autonòmiques per tal de garantir la seua obligatorietat. “No s’entén com un “govern del canvi” com el valencià que es va declarar antiLOMQE siga el dia de hui quasi l’única autonomia en tot l’Estat que no ho ha fet en dos anys, després de prometre-ho diverses vegades. Però no sols això, sinó que el 15 de maig d’aquest any la Comissió d’Educació de les Corts Valencianes va aprovar una resolució, per unanimitat, que instava al Govern Valencià a què reformara el Decret 87/2015 per a fer obligatòria la Filosofia, i el Govern Valencià s’ha botat aquest acord” lamenta el regidor d’esquerres.

“Instem a la Conselleria d’Educació a establir com a matèria específica obligatòria aquesta assignatura per al pròxim curs escolar, no podem esperar. Necessitem una ciutadania reflexiva i crítica, i per tant un saber com la Filosofia en el nostre sistema educatiu” sentencia Navas.

____________________________________________________________________________________________

EU-ER: Acord Ciutadà apoya a la Asamblea de Profesorado de Filosofía y pide blindar esta asignatura

El grupo municipal Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà ha registrado una moción en el Ayuntamiento de Castalla donde se pide a la Consejería de Educación establecer la obligatoriedad de la asignatura de Filosofía en 4t de ESO y 2n de Bachillerato. Esta propuesta parte por iniciativa de la Asamblea de Profesorado de Filosofía del País Valenciano y pretende blindar la filosofía en la educación secundaria ante su casi desaparición debido a la LOMCE. Una reivindicación que comparten los sindicatos mayoritarios en la enseñanza (STEPV y CCOO) y la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos “Gonzalo Anaya”.

Para el regidor de la coalición Rubén Navas Giménez “no se trata de una reivindicación corporativista, sino del modelo educativo, de ciudadanía y de sociedad que queremos. La filosofía es un saber necesario para entender lo que nos rodea, quién somos y que podemos llegar a ser”. Ante la importancia de esta asignatura en el currículum escolar, autonomías como las Islas Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Canarias, han hecho modificaciones a la LOMCE dentro de sus competencias autonómicas para garantizar su obligatoriedad. “No se entiende como un “gobierno del cambio” como el valenciano que se declaró antiLOMCE sea a día de hoy casi la única autonomía en todo el Estado que no lo ha hecho en dos años, después de prometerlo varias veces. Pero no sólo eso, sino que el 15 de mayo de este año la Comisión de Educación de las Cortes Valencianas aprobó una resolución, por unanimidad, que instaba en el Gobierno Valenciano a que reformara el Decreto 87/2015 para hacer obligatoria la Filosofía, y el Gobierno Valenciano se ha botado este acuerdo” lamenta el regidor de izquierdas.

“Instamos a la Conselleria de Educación a establecer como materia específica obligatoria esta asignatura para el próximo curso escolar, no podemos esperar. Necesitamos una ciudadanía reflexiva y crítica, y por lo tanto un saber como la Filosofía en nuestro sistema educativo” sentencia Navas.

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà proposa que l’Ajuntament de Castalla rebutge els PGE 2017 per marginar a les valencianes i valencians

La recent tramitació dels Pressupostos Generals de l’Estat 2017 per part del Govern de l’Estat, i que preveu aprovar-se als pròxims dies, ha estat notícia als mitjans informatius del nostre territori. Per al Grup Municipal d’Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà en l’Ajuntament de Castalla, “la quantitat de recursos que ens assigna l’Estat al poble valencià és clarament insuficient i impedeix que el nostre poble puga invertir en allò que necesita per eixir de l’asfixiant situació económica actual. No són prioritàries les infraestructures que necessitem, ni és prioritari el nostre teixit industrial, ni la nostra agricultura, ni el nostre benestar”. En aquest sentit, el Grup Municipal d’esquerres ha presentat una moció per tal que l’Ajuntament de Castalla mostre el seu rebuig enfront dels Pressupostos Generals de l’Estat 2107 i es sume a la Declaració Institucional davant la marginació dels valencians i valencianes en els Pressupostos Generals de l’Estat 2017 de les Corts Valencianes.

La inversió de l’Estat al País Valencià prevista en el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) de 2017 ens delega a l’última posició en quan a inversió per Comunitat Autònoma i Habitant. Només un 6,4% d’inversió quan representem, aproximadament l’11% del PIB i de la població estatal. La inversió mitjana per habitant a tot l’Estat són 185€ i la inversió per habitant al territori valencià cau als 119€. El volum total d’inversions que l’executiu central ha previst per a la província d’Alacant és de 177 milions d’euros pels 339 que va destinar al 2016. Cada habitant de la província rebrà 85 euros menys aquest any. La inversió per habitant a la província passa de 181 euros a 96 euros, molt allunyada de la mitjana nacional abans esmentada.

A més, cal tindre en compte, recorden desde la formació, que el País Valencià perd cada any al voltant de 1.000 milions segons l’Informe de l‘Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), per no comptar tampoc amb un finançament autonòmic igual a la mitjana per càpita. La suma dels dos conceptes arriba quasi als 1.500 milions d’euros. Aquests dos conceptes de model de finançament i d’inversions de l’Estat han originat un deute històric de més de 20.000 milions d’euros.

Per a la coalició d’esquerres, “una manca d’inversions als Pressupostos Generals de l’Estat de 2017 que junt amb un mal finançament fa que al nostre territori es situe al límit: les inversions en educació, sanitat, dependència i infraestructures están sota mínims, i els indicadors d’atur i pobressa en màxims; la falta d’inversions en infrastructures (Corredor Mediterrani, renovació de la xarxa del Tren Alcoi-Xàtiva, etc,) és un greu impediment per dur endavant un nou model productiu que permeta crear i distribuir més treball i riquesa. Per tot això, tenint en compte que les Corporacions Locals són l’administració pública més propera a la ciutadania i que aquestes també estan afectades per la falta de finançament i inversions per part de l’Estat, entenem que l’Ajuntament de Castalla ha de mostrar el seu rebuig”.

____________________________________________________________________________________________

Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà propone que el Ayuntamiento de Castalla rechace los PGE 2017 por marginar a las valencianas y valencianos

La reciente tramitación de los Presupuestos Generales del Estado 2017 por parte del Gobierno del Estado, y que prevé aprobarse a los próximos días, ha sido noticia a los medios informativos de nuestro territorio. Para el Grupo Municipal de Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà en el Ayuntamiento de Castalla, “la cantidad de recursos que nos asigna el Estado al pueblo valenciano es claramente insuficiente e impide que nuestro pueblo pueda invertir en aquello que necesita para salir de la asfixiante situación económica actual. No son prioritarias las infraestructuras que necesitamos, ni es prioritario nuestro tejido industrial, ni nuestra agricultura, ni nuestro bienestar”. En este sentido, el Grupo Municipal de izquierdas ha presentado una moción para que el Ayuntamiento de Castalla muestro su rechazo frente a los Presupuestos Generales del Estado 2107 y se sume a la Declaración Institucional ante la marginación de los valencianos y valencianas en los Presupuestos Generales del Estado 2017 de las Cortes Valencianas.

La inversión del Estado al País Valenciano prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 nos delega a la última posición en cuando a inversión por Comunidad Autónoma y Habitante. Sólo un 6,4% de inversión cuando representamos, aproximadamente el 11% del PIB y de la población estatal. La inversión mediana por habitante en todo el Estado son 185€ y la inversión por habitante en el territorio valenciano madriguera a los 119€. El volumen total de inversiones que el ejecutivo central ha previsto para la provincia de Alicante es de 177 millones de euros por los 339 que destinó al 2016. Cada habitante de la provincia recibirá 85 euros menos este año. La inversión por habitante en la provincia pasa de 181 euros a 96 euros, muy alejada de la media nacional antes mencionada.

Además, hay que tener en cuenta, recuerdan des de la formación, que el País Valencià pierde cada año alrededor de 1.000 millones según el Informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), por no contar tampoco con una financiación autonómica igual a la media per cápita. La suma de los dos conceptos llega casi a los 1.500 millones de euros. Estos dos conceptos de modelo de financiación y de inversiones del Estado han originado una deuda histórica de más de 20.000 millones de euros.

Para la coalición de izquierdas, “una carencia de inversiones a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que junto con una mala financiación hace que a nuestro territorio se sitúo al límite: las inversiones en educación, sanidad, dependencia e infraestructuras están bajo mínimos, y los indicadores de paro y pobressa en máximos; la falta de inversiones en infrastructures (Corredor Mediterráneo, renovación de la red del Tren Alcoi-Xàtiva, etc,) es un grave impedimento para llevar adelante un nuevo modelo productivo que permita crear y distribuir más trabajo y riqueza. Por todo esto, teniendo en cuenta que las Corporaciones Locales son la administración pública más cercana a la ciudadanía y que estas también están afectadas por la falta de financiación e inversiones por parte del Estado, entendemos que el Ayuntamiento de Castalla tiene que mostrar su rechazo”.

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

Castalla rendeix homenatge als Castelluts víctimes del nazisme

IMG_20170521_121012

El passat cap de setmana es va dur a terme al poble de Castalla un homenatge als castelluts que van ser deportats al camp de concentració de Mauthausen: Leopoldo Jordà Rico i Victoriano Bernabeu Pérez. Iniciativa promoguda pel Grup Municipal d’Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà, aprovada per unanimitat del Ple de l’Ajuntament Municipal, i organitzada pel grup municipal d’esquerres juntament amb la Regidoria de Cultura.

El dissabte 20 de maig a la Casa de Cultura va tindre lloc una Taula Redona que inaugurà els actes d’homenatge, a càrrec de José Antonio Moreno Nieves, professor d’Història a l’IES Enric Valor de Castalla i a la Universitat d’Alacant, i presentat per Èlia Navarro Monerris, del Grup d’Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà i coordinadora dels actes d’Homenatge. En aquesta Taula Redona es va fer una breu explicació històrica per contextualitzar el període comprés entre la Guerra Civil Espayola fins a la II Guerra Mundial, concretant en la història dels republicans espanyols que fugint de la guerra civil i la repressió es van convertir en refugiats, i com molt d’ells van acabar en el camp d’extermini nazi de Mauthausen, també conegut com el “Camp dels espanyols”.

IMG_20170520_191018

Després de la xarrada es projectà el documental El convoy de los 927 on es narra la història dels espanyols deportats al camp d’extermini de Mauthausen, i compta amb el testimoni d’alguns d’ells.

El diumenge 21 es van tancar les jornades amb el descobriment d’una escultura col·locada a la Plaça de les Eres i l’Homenatge Institucional als castelluts que van ser víctimes del nazisme. Aquest acte, conduït pel Regidor de Cultura Jesús López Blanco, va comptar amb la interpretació musical de Manel Espinosa i David Leal Esteve i les intervencions de Rubén Navas Giménez, regidor d’Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà i promotor de la iniciativa, i l’Alcalde de Castalla, Antonio Bernabeu Bernbeu. Els dos parlaments van coincidir en què reconéixer les víctimes i recordar són necessaris per no repetir un dels episodis de més barbàrie de la nostra història.

IMG-20170523-WA0002

A l’acte van assistir les famílies de castelluts homenatjats, que van dipositar ramells de flors davant l’escultura i un centenar de veïns i veïnes de la localitat.

Des d’Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà manifesten la seua satisfacció per l’èxit de l’homenatge, tant en el suport donat per part del poble de Castalla que va assistir i mostrar el seu suport en les diverses activitats; com perquè per fi s’ha dut a terme aquest reconeixement. Agraeixen, també, a tots i totes les persones que hi han col·laborat: músics, historiadors, Ajuntament, etc. i especialment a les famílies de les víctimes, tot el seu treball i col·laboració perquè aquest homenatge haja sigut possible. “Recordar és un deure, i avui hi hem complit amb ell” sentencien.

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

HOMENATGE ALS CASTELLUTS VÍCTIMES DEL NAZISME

Amigues i amics,

Commemorant el 72é aniversari de l’alliberament del camp de concentració i extermini de Mauthausen (5 de maig de 1945), aquest cap de setmana tindrà lloc l’homenatge als castelluts víctimes de nazisme.

Dissabte 20 a les 19:00h a la Casa de Cultura
Projecció del documental, El convoy de los 927, on es narra la història dels espanyols i espanyoles deportats al camp d’extermini de Mauthausen, i compta amb el testimoni d’alguns d’ells. A més, hi haurà una Taula redona d’introducció històrica a càrrec de José Antonio Moreno Nieves, Professor d’Història a l’IES Enric Valor de Castalla i de la Universitat d’Alacant.

Diumenge 21 a les 11h a la Plaça l’Era dels Cavalls
Homenatge Institucional als castelluts víctimes del nazime.
Descobriment d’una escultura en Homenatge als Castelluts que van patir i morir al camp de concentració nazi de Mauthausen-Gusen.
L’homenatge comptarà amb la intervenció de les autoritats castelludes i amb acompanyament musical.

Treballant per recuperar la memòria democràtica, per no caure en l’oblit. Us esperem a totes i tots!

 

IMG-20170515-WA0006

 

____________________________________________________________________________________________

Amigas y amigos,

Conmemorando el 72º aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Mauthausen (5 de mayo de 1945), este fin de semana tendrá lugar el homenaje a los castelluts víctimas del nazismo.

Sábado 20 a las 19:00h en la Casa de Cultura
Proyección del documental, El convoy de los 927, donde se narra la historia de los españoles y españolas deportados al campo de exterminio de Mauthausen, y cuenta con el testigo de algunos de ellos. Además, habrá una Mesa redonda de introducción histórica a cargo de José Antonio Moreno Nieves, Profesor de Historia a la IES Enric Valor de Castalla y de la Universitat d’Alacant.

Domingo 21 a las 11h en la Plaza lo Era de los Caballos
Homenaje Institucional a los castelluts víctimas del nazime.
Descubrimiento de una escultura en Homenaje a los Castelluts que sufrieron y murieron en el campo de concentración nazi de Mauthausen-Gusen.
El homenaje contará con la intervención de las autoridades castelludes y con acompañamiento musical.

Trabajando para recuperar la memoria democrática, para no caer en el olvido. Os esperamos a todas y todos!

 

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

Homenatge als castelluts deportats a Mauthausen-Gussen

Amigues i amics,
Aquestes setmanes ens hem estat reunint amb el Regidor de Cultura del nostre Ajuntament, per preparar l’homenatge als castelluts que van estar deportats al camp d’extermini nazi de Mauthausen-Gussen, tal i com es va aprovar amb la moció que vam presentar des d’Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà en maig de l’any passat. Us contem algunes cosetes.

L’homenatge tindrà lloc els dies 20 i 21 de maig (el mes de maig es commemora l’alliberament del camp d’extermini de Mauthausen). Es realitzaran algunes activitats que hem proposat des del nostre grup i que acompanyaran a la col·locació d’un memorial en homenatge a aquestos castelluts.
Per una banda, el dissabte 20 de maig es projectarà el documental El convoy de los 927, documental on es narra la història dels espanyols deportats al camp d’extermini de Mautahausen, i compta amb el testimoni d’alguns d’ells. També es farà una xicoteta expossició a càrrec de José Antonio Moreno Nieves, professor d’Història del IES Enric Valor i de la Universitat d’Alacant.

El diumenge 21 de maig pel matí es realitzarà l’acte institucional, on es descobrirà una escultura en la seua memòria. El lloc encara està per determinar.

Us anirem informant de més coses.

Continuem treballant per recuperar la memòria democràtica, per no caure en l’oblit. Us esperem a totes i tots!

____________________________________________________________________________________________

Homenaje a los castelluts deportados a Mauthausen-Gussen

Amigas y amigos,
Estas semanas nos hemos sido reuniendo con el Regidor de Cultura de nuestro Ayuntamiento, para preparar el homenaje a los castelluts que estuvieron deportados al campo de exterminio nazi de Mauthausen-Gussen, tal y cómo se aprobó con la moción que presentamos desde Esquerra Unida-Esquerra Republicana: Acord Ciutadà en mayo del año pasado. Os contamos algunas cositas.

El homenaje tendrá lugar los días 20 y 21 de mayo (el mes de mayo se commemora la liberación del campo de exterminio de Mauthausen). Se realizarán algunas actividades que hemos propuesto desde nuestro grupo y que acompañarán a la colocación de un memorial en homenaje a estos castelluts.
Por un lado, el sábado 20 de mayo se proyectará el documental El convoy de los 927, documental donde se narra la historia de los españoles deportados al campo de exterminio de Mautahausen, y cuenta con el testimonio de algunos de ellos. También se hará una pequeña exposición a cargo de José Antonio Moreno Nieves, profesor de Historia del IES Enric Valor y de la Universitat d’Alacant.

El domingo 21 de mayo por la mañana se realizará el acto institucional, donde se descubrirá una escultura en su memoria. El lugar todavía está para determinar.

Os iremos informando de más cosas.

Continuamos trabajando para recuperar la memoria democrática, para no caer en el olvido. Os esperamos a todas y todos!

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

EL REPTE DE LA IGUALTAT, Taula redona sobre els drets de les dones

El repte de la igualtat 2
Estimades companyes i companys,
Des del nostre grup municipal hem organitzat una Taula Redona en commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora, per al pròxim 17 de març a les 20:00h en la Casa de Cultura de Castalla.

A l’acte es debatrà sobre diverses qüestions com la situació laboral de les dones, la xacra del terrorisme masclista i les diverses violències de gènere, els drets reproductius…
Comptem amb unes col·laboradores de luxe, que ens explicaran també la feina que fan des de les seues organitzacions per tal de transformar la societat i caminar cap a una vertader igualtat.

Presenta i modera:
Vero Gimenez Bernabeu, Esquerra Unida CastallaEsquerra Republicana del País Valencià: Acord Ciutadà.

Intervenen:
Noemí García Torregrosa, del Moviment Democràtic de Dones PV

M Carmen Palazón Palazón, de Mujeres Xateba(Associació de Dones per la Igualtat i contra la violència de gènere de Xàtiva)

– Manuela Pascual Ruiz, de CCOO PV Comissions Obreres del País Valencià

– Emma Rodríguez-Castelló, de STEPVIntersindical Valenciana.

Divendres 17 de març a les 20:00h en la Casa de Cultura de Castalla. Esteu totes convidades! Vos esperem!
#EmpoderemNos #JuntesHoPodemTot

______________________________________________

EL RETO DE LA IGUALDAD
Mesa redonda sobre los derechos de las mujeres.

Estimadas compañeras y compañeros,
Desde nuestro grupo municipal hemos organizado una Mesa Redonda en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para el próximo 17 de marzo a las 20:00h en la Casa de Cultura de Castalla.

En el acto se debatirá sobre varias cuestiones como la situación laboral de las mujeres, la lacra del terrorismo machista y las diversas violencias de género, los derechos reproductivos…
Contamos con unas colaboradoras de lujo, que nos explicarán también el trabajo que hacen desde sus organizaciones para transformar la sociedad e ir hacia una verdadera igualdad.

Viernes 17 de marzo a las 20:00h en la Casa de Cultura de Castalla. Estáis todas invitadas! Os esperamos!
#JuntasLoPodemosTodo

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari